Nedanstående villkor gäller, såvida inget annat skriftligen avtalats.

1. Avtals ingående

Offerter är bindande först efter det att säljaren skriftligen erkänt beställningen (orderbekräftelse).

Produkten förblir säljarens egendom till dess att produkten har blivit fullt betald i den utsträckning ett sådant äganderättsbehåll är giltigt. Annars förblir produkten säljarens egendom tills risken för produkten övergår enligt avtalade leveransvillkor (Incoterms 2010).

2. Mervärdesskatt

Köpeskillingen/priset innefattar inte mervärdesskatt.

3. Prisjustering

Har bestämt pris avtalats och införs eller ändras/höjes efter avtalets slutande export- eller importavgift, tull, skatt eller annan liknande pålaga ska, om detta inte uttryckligen beaktats i priset, kan priset ändras i motsvarande mån.

4. Betalningsvillkor, dröjsmålsränta

Betalning ska vara säljaren tillhanda senast 30 dagar efter fakturadatum om ej annat överenskommits. Dröjsmålsränta debiteras från förfallodagen, efter den räntesats som anges i fakturan. Köparen och säljaren skall bära sina egna bankavgifter och transaktionskostnader.

5. Successiv leverans

Om avtalet avser successiva leveranser ska varje leverans anses som en fristående försäljning. Köparen har därför inte rätt att vid försening av delleverans eller fel eller brist i delleverans häva avtalet i övrigt.

Om leverans uppskjutits till följd av force majeure äger säljaren rätt att uppskjuta efterföljande leveranser i motsvarande utsträckning.

6. Försening av leverans

Kan part inte kan hålla avtalad tidpunkt för leverans eller mottagande av produkten, ska den andra parten underrättas utan dröjsmål. Medför försening väsentlig olägenhet äger den av parterna som inte är ansvarig för förseningen häva avtalet såvitt avser försenat gods. Säljaren är inte skadeståndsskyldig på grund av försening.

7. Hinder av leverans

Om säljaren har eller kan förutse att han kommer att få otillräcklig mängd av produkten för att uppfylla sina leveransförpliktelser och detta beror på omständigheter utanför säljarens kontroll, ska säljaren ha rätt att verkställa en skälig fördelning av tillgängliga produkter mellan sina kunder och för täckande av eget närstående bolags behov.

8. Mottagning av leverans

Köparen ska tillse att produkten mottages på ett lämpligt och säkert sätt. Köparen ska även undersöka produkten vid mottagandet. Om produkten är eller misstänks vara behäftat med fel ska köparen – till undvikande av följdskada – rådgöra med säljaren före lossning/lagring.

9. Bestämning av kvantitet och kvalitet

Köparen äger rätt att på egen bekostnad utse en utomstående sakkunnig, och av säljaren godtagbar, besiktningsman som äger rätt att, i närvaro av säljarens ombud om denna så begär, med bindande verkan för parterna – bestämma kvantitet och kvalitet av levererad produkt.

Om sådan besiktningsman inte utses ska uppgift från säljaren om kvantitet vara bindande för köparen.

10. Reklamation

Köparen är skyldig att inom sju dagar efter mottagandet av produkten skriftligen underrätta säljaren om fel eller brist som han märkt eller bort märka. Vid utebliven reklamation enligt ovanstående villkor förlorar säljaren rätten att åberopa felet eller bristen.

11. Fel och brist i produkten

Säljarens ansvar omfattar endast fel eller brist som förelåg på produkten vid tidpunkten för riskens övergång på köparen.

Är levererad produkt behäftat med fel eller brist ska den i första hand utbytas mot felfri produkt eller bristen fyllas. Görs inte detta inom skälig tid äger köparen rätt till prisavdrag som svarar mot felet eller bristen, eller att häva avtalet. Hävningsrätt föreligger dock endast om felet eller bristen inte är ringa. Angiven kvantitet av produkten får över – eller underskridas med 10% utan att av avtalad kvantitet utan att det betraktas som fel eller brist.

12. Produktinformation och produktansvar

Säljaren svarar endast för att produkten uppfyller skriftligen avtalad specifikation och kvalitet. Säljaren lämnar inga utfästelser avseende produktens lämplighet för ett visst ändamål. Säljaren är inte mot köparen skyldig att ersätta följdskada eller skada på grund av skadebringande egenskap hos produkten.

13. Hantering och användning

Säljaren informerar köpare vad som vid tidpunkten för försäljningen är känt om produktens egenskaper för dess användning och/eller hantering i hälso- och säkerhetsavseende. Det åligger köparen att vidarebefordra detta till var och en som är i behov av denna information.

14. Skadestånd

Säljaren är inte skadeståndsskyldig för skada eller följdskada på grund av fel eller brist i produkten. Säljarens skadeståndsansvar är alltid gentemot köparen begränsat till köpeskillingen för levererad produkt.

15. Force majeure

Ingen av parterna ska ansvara för eller vara bunden av gjorda åtaganden om fullgörandet av dessa förhindras av force majeure, vari ingripes bland annat arbetskonflikt, strejker, lock-outs, upplopp, eldsvådor, översvämningar, krig, beslag, omfattande driftstörningar hos parter, utebliven leverans från underleverantör, råvarubrist eller om fullgörandet förhindras av statliga ingripanden eller bestämmelser eller av andra omständigheter utom parternas kontroll.

16. Tvist och tillämplig lag

Detta avtal och tvister med anledning av detta avtal ska bedömas enligt svensk lag.

Tvister i anledning av detta avtal ska i första hand avgöras genom medling. I andra hand ska tvister avgöras av skiljenämnd enligt svensk lag. Skiljeförfarandets säte ska vara Göteborg. Part må dock väcka talan hos allmän domstol avseende dels ostridig fordran, dels tvist som ej avser högre belopp än 50 000 kronor.

Rev. 4.1 2016-08-23 Allmänna leveransbestämmelser

Product Finder