Alla olevia määräyksiä sovelletaan, ellei toisin ole kirjallisesti sovittu.

1. Sopimuksen syntyminen

Tarjoukset ovat sitovia vasta sen jälkeen kun myyjä on kirjallisesti vahvistanut tilauksen (tilausvahvistus).

Tuote on myyjän omaisuus siihen asti kun tuote on kokonaisuudessaan maksettu, jos sellaista omistuksenpidätysehtoa sovelletaan. Muuten tuote on myyjän omaisuus siihen asti kun vaaranvastuu siirtyy sovittujen toimitusehtojen mukaisesti (Incoterms 2010).

2. Arvonlisävero

Kauppahintaan ei sisälly arvonlisäveroa.

3. Kauppahinnan tarkistaminen

Mikäli kiinteä hinta on sovittu ja sopimuksentekohetken jälkeen vienti- tai tuontimaksu, tulli, vero tai vastaava maksu astuu voimaan, tai jos sellainen maksu muutetaan tai nostetaan, kauppahinta voidaan muuttaa vastaavassa määrin, jos maksua ei ole huomioitu hinnoittelussa.

4. Maksuehdot, viivästyskorko

Jollei toisin ole sovittu, maksu on oltava myyjän saatavilla viimeistään 30 päivää laskutuspäivän jälkeen. Viivästyskorko veloitetaan eräpäivästä lähtien, laskussa määrätyn korkokannan mukaisesti. Ostaja ja myyjä ovat velvollisia vastaamaan omasta pankki- ja rahansiirtomaksuista.

5. Peräkkäinen toimitus

Jos sopimus koskee peräkkäisiä toimituksia, jokaista toimitusta pidetään itsenäisenä myyntinä. Tästä seuraa, ettei ostajalla ole oikeutta purkaa sopimusta muilta osin, jos osatoimitus viivästyy tai jos siinä on virhe tai puute.

6. Toimituksen viivästyminen

Osapuoli on velvollinen viivytyksettä ilmoittamaan toiselle osapuolelle, jollei pysty toimittamaan tai vastaanottamaan tuotetta sovittuun aikaan. Mikäli viivästys aiheuttaa olennaista haittaa, osapuolella, joka ei ole vastuussa viivästyksestä, on oikeus purkaa sopimus viivästyneen tuotteen osalta. Myyjä ei ole velvollinen maksamaan vahingonkorvausta viivästymisen takia.

7. Este toimitukselle

Mikäli myyjällä on riittämätön määrä tuotteita tai myyjä voi ennustaa ettei määrä riitä hänen toimitusvelvollisuuksiensa täyttämiseksi ja tämä johtuu myyjän vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta seikasta, myyjällä on oikeus toimittaa kohtuullinen jako saatavilla olevista tuotteista asiakkaiden välillä ja omaan piiriin kuuluvien yhtiöiden tarpeiden kattamiseksi.

8. Toimituksen vastaanottaminen

Ostaja on velvollinen varmistaa, että tuote vastaanotetaan sopivalla ja varmalla tavalla. Ostaja on myös velvollinen tutkimaan tuote vastaanottamisen yhteydessä. Jos tuotteessa on virhe tai siinä epäillään olevan virhe, ostaja on – virheen seurauksena syntyvien vahinkojen välttämiseksi – velvollinen neuvottelemaan myyjän kanssa ennen toimituksen purkua/varastointia.

9. Määrän ja laadun määrittäminen

Ostajalla on oikeus omalla kustannuksella nimittää ulkopuolinen asiantunteva, myyjän kannalta hyväksyttävä, tarkastaja, jolla, myyjän asiamiehen läsnä ollessa myyjän sitä vaatiessa, on oikeus määrittää toimitetun tuotteen määrä ja laatu. Tarkastajan lausunto on osapuolille sitova. Jos tarkastajaa ei nimitetä, myyjän ilmoitus määrästä on ostajalle sitova.

10. Reklamaatio

Ostaja on velvollinen kirjallisesti ilmoittamaan myyjälle virheestä tai puutteesta, jonka hän on havainnut tai joka hänen olisi pitänyt havaita, 7 päivän kuluessa tuotteen vastaanottamisesta. Jollei ostaja reklamoi yllä mainitulla tavalla, hän menettää oikeutensa vedota virheeseen tai puutteeseen.

11. Virhe ja puute tuotteessa

Myyjä vastaa vain virheestä tai puutteesta, joka oli tuotteessa vaaranvastuun siirtyessä ostajalle. Jos toimitettu tuote on virheellinen tai puutteellinen, tuote on ensisijaisesti vaihdettava virheettömään tuotteeseen tai puute korjattava. Mikäli vaihto tai korjaaminen ei tapahdu kohtuullisessa ajassa, ostajalla on oikeus virhettä tai puutetta vastaavaan hinnanalennukseen tai kaupan purkuun. Oikeus purkuun edellyttää ettei virhe tai puute ole vähäinen. Tuotteen sovittu määrä saadaan ylittää tai alittaa 10 prosentilla sovitusta määrästä, ilman että tätä pidetään virheenä tai puutteena.

12. Tuotetiedot ja tuotevastuu

Myyjä vastaa ainoastaan siitä, että tuote vastaa kirjallisesti sovittua määrittelyä ja laatua. Myyjä ei anna sitoumuksia tuotteen sopivuudesta tiettyyn tarkoitukseen. Myyjä ei ole velvollinen korvaamaan ostajalle välillistä tai välitöntä vahinkoa, joka on aiheutunut tuotteen vahingollisesta ominaisuudesta.

13. Käsittely ja käyttö

Myyjän tulee informoida ostajalle siitä, mitä kaupantekohetkellä tiedetään tuotteen ominaisuudesta sen terveys- ja turvallisuuskäytön ja -käsittelyn osalta. Ostaja on velvollinen välittää nämä tiedot kaikille, jotka niitä tarvitsevat.

14. Vahingonkorvaus

Myyjä ei ole velvollinen maksamaan vahingonkorvausta välittömästä tai välillisestä vahingosta, joka johtuu virheestä tai puutteesta tuotteessa. Myyjän vahingonkorvausvastuu on suhteessa ostajaan aina rajoitettu toimitetun tuotteen kauppahintaan.

15. Force majeure

Osapuolet eivät ole velvollisia täyttämään sitoumuksiaan, jos niiden täyttäminen on estynyt ylivoimaisesta esteestä (force majeure). Tällaisia esteitä on mm. työtaisteluja, lakkoja, työsulku, mellakka, tulipaloja, tulvia, sota, takavarikko, osapuolten merkittäviä toimintahäiriöitä, alihankkijalta toimittamatta jäänyt tuote, raaka-aineen puute tai se, että sopimuksen toteuttaminen on estynyt valtion puuttumisesta tai määräyksistä tai muista seikoista osapuolten vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella.

16. Riita ja lainvalinta

Tämä sopimus ja siihen liittyvät erimielisyydet ratkaistaan ruotsalaista lakia noudattaen.

Myyjän ja ostajan väliseen sopimukseen liittyvät erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan sovittelumenettelyssä. Toissijaisesti ratkaistaan erimielisyydet välimiesmenettelyssä ruotsalaista lakia noudattaen. Välimiesmenettelyn paikka on Göteborg. Osapuoli saa kuitenkin nostaa kanteen yleisessä tuomioistuimessa jos saatava on riidaton tai jos riitakohteen arvo ei ole suurempi kuin 50 000 kr.

Rev. 1 2017-01-23

Product Finder